Hepgor gwe-lywio

Website Terms and Conditions of Use

Amodau A Thelerau Defnyddio'r Wefan


Cyffredinol

Mae Gwefan Ar-lein Castell-nedd Port Talbot yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ac fe'i cynhelir ar gyfer eich defnydd personol.

Mae cyrchu a defnyddio Ar-lein Castell-nedd Port Talbot sy'n cynnwys yr amodau a'r telerau hyn yn golygu eich bod chi (y defnyddiwr) yn derbyn yr amodau a'r telerau hyn, sy'n gweithredu o'r dyddiad y byddwch yn defnyddio'r Wefan hon gyntaf. Cedwir yr hawl gennym i ddiwygio'r amodau a'r telerau hyn ar unrhyw adeg heb rybudd. Os bydd rhywbeth yn cael ei ddiwygio, bydd yr amodau a'r telerau diwygiedig yn cael eu harddangos ar y tudalennau hyn a bydd defnydd parhaol o Ar-lein Castell-nedd Port Talbot ar ôl diwygiad o'r fath yn golygu eich bod yn derbyn yr Amodau a'r Telerau newydd.


Datganiad Cyfrinachedd

Os ydych chi'n ddefnyddiwr gyda mynediad anhysbys, cyhoeddus a chyffredinol nid yw Gwefan Ar-lein Castell-nedd Port Talbot yn storio nac yn cadw gwybodaeth bersonol, dim ond yn cofnodi cyfeiriad IP y defnyddiwr sy'n cael ei gydnabod yn awtomatig gan y gweinyddwr: nid ydym yn defnyddio 'cookies' i gywain gwybodaeth defnyddwyr. Bydd y system yn cofnodi cyfeiriad eich e-bost a gwybodaeth arall os byddwch yn caniatáu i ni ei defnyddio. Bydd yn cael ei thrin yn briodol ac yn gyfrinachol. Efallai bydd yn cael ei defnyddio ar gyfer adolygiad mewnol ac yn eich hysbysu am ddiweddariadau i'r Wefan. Mae'r datganiad cyfrinachedd yn berthnasol i Wefan Ar-lein Castell-nedd Port Talbot yn unig sef www.npt.gov.uk. Nid yw'r datganiad hwn yn diogelu cysylltiadau o fewn y safle hwn â Gwefannau eraill.

* nid ydym yn defnyddio 'cookies' ar gyfer casglu gwybodaeth defnyddwyr.


Ymwadiad

Mae Gwefan Ar-lein Castell-nedd Port Talbot a deunyddiau sy'n perthyn i wybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (neu wybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau trydydd person), yn cael eu darparu 'fel y maent' heb unrhyw gynrychiolaeth na chymeradwyaeth a wnaed a heb warant o unrhyw fath p'un ai wedi'i fynegi neu'i olygu, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i'r gwarantau ansawdd boddhaol, ffitrwydd at bwrpas penodol, tor-cyfraith, cysondeb, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn gwarantu bydd y swyddogaethau sy'n cael eu cynnwys yn y deunyddiau ar y safle hwn heb amhariad neu wallau, y bydd diffygion yn cael eu cywirio, nac y bydd y safle hwn neu'r gweinydd heb feirws neu'n cyflwyno swyddogaeth, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn yn atebol o gwbl am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiad, golled neu ddifrod anuniongyrchol neu o ganlyniad, neu unrhyw golled neu ddifrod sy'n codi wrth ddefnyddio neu golli'r defnydd o ddata, neu elw, a geir mewn perthynas â Gwefan Ar-lein Castell-nedd Port Talbot neu mewn cysylltiad â hi.


Cysylltiadau â Gwefannau Eraill

Er hwylustod i chi , mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y cysylltiadau 'hypertext' o'r Wefan hon â Gwefannau eraill sy'n cael eu gweithredu gan eraill yn berthnasol ac yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol.

Os byddwch yn defnyddio unrhyw un o'r Gwefannau cysylltiedig hyn byddwch yn gadael Gwefan Ar-lein Castell-nedd Port Talbot a byddwch yn gwneud hyn ar eich perwyl eich hunan: rhaid i chi gymryd unrhyw fesurau angenrheidiol i ddiogelu yn erbyn feirysau a/neu gyrff llygrol/ dinistriol eraill.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y Gwefannau cysylltiedig hyn na dibynadwyedd unrhyw wybodaeth a ddarparwyd ynddynt ac nid ydym yn atebol (yn gyfreithiol nac fel arall) am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb atebolrwydd, colledion neu ddifrod anuniongyrchol neu o ganlyniad, a geir neu mewn cysylltiad â'r defnydd o unrhyw un o'r Gwefannau cysylltiedig hyn.

Nid yw cynnwys cysylltiadau â Gwefannau eraill yn golygu mewn unrhyw ffordd, ein bod yn cymeradwyo'r Gwefannau hyn.


Amddiffyn rhag Feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunyddiau ar bob cam cynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth rhedeg rhaglen gwrth-feirws ar yr holl ddeunyddiau sy'n cael eu lawrlwytho o'r Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'ch data neu i'ch system gyfrifiadurol sy'n gallu digwydd tra'n defnyddio deunyddiau a dderbyniwyd o'r Wefan hon.


Hawlfraint

Mae'r deunyddiau sy'n cael eu cynnwys ar y Wefan hon, gan gynnwys heb gyfyngiad, unrhyw destun, logo, eiconau, ffotograffau a gwaith celf arall yn ddeunyddiau hawlfraint i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot oni noder yn wahanol. Gellir defnyddio'r deunyddiau hawlfraint hyn heb ein caniatâd os na fyddant yn cael eu hatgynhyrchu, eu haddasu na'u defnyddio ar gyfer unrhyw fudd ariannol. Gellir gwneud defnydd masanachol yn unig o'r deunydd hawlfraint hwn gyda chymeradwyaeth ysgrifenedig gennym ni.

Nid yw caniatâd defnyddio deunyddiau hawlfraint ar y Wefan hon yn cynnwys unrhyw ddeunyddiau sy'n hawlfraint i drydydd person: rhaid derbyn caniatâd y trydydd person i ddefnyddio eu deunyddiau hawlfraint nhw.

Dylai ceisiadau i ddefnyddio unrhyw ddeunyddiau hawlfraint Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot gael eu cyfeirio at Gyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr, Canolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ.


Ansawdd y Data

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn ymrwymedig i ddarparu gwybodaeth o'r ansawdd uchaf ar y Wefan hon a gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth hon yn gywir a chyfoes. Os ydych yn meddwl bod unrhyw wallau neu hen wybodaeth ar y wefan hon cysylltwch â'r Gwefeistr ar yr e-bost canlynol webmaster@npt.gov.uk


Awdurdodaeth Gyfreithiol

Bydd yr amodau a'r telerau hyn yn cael eu rheoli a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw ddadlau a geir dan yr amodau a'r telerau hyn yn amodol ar awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.


Cydnabyddiaeth o Hawlfraint

Mae rhai deunyddiau a gyhoeddwyd ar y dudalen hon wedi'u cymryd o Wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac maent yn ddeunyddiau a ddiogelir gan Hawlfraint y Goron.

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot